Pojištění dětí

Pojištění dětí

Základním principem dětského pojištění je zajištění dětí v případě nemoci či úrazu. Stejně jako u jakéhokoliv jiného pojištění i zde platí, že by rodiče měli pojistit své děti na takové situace, které by nebyli schopni pokrýt ze svého rodinného rozpočtu. Jedná se nejčastěji o následující typy pojištění:

  • Pojištění velmi vážných onemocnění (smyslem tohoto pojištění je získat potřebné prostředky na kvalitní zdravotní péči; v rámci pojistných podmínek jsou vyjmenované nemoci, na které se pojištění vztahuje - jako např. nádorová onemocnění, selhání ledvin, vážné případy astmatu apod. Upozorňujeme však, že každá pojišťovna definuje jednu diagnózu odlišnými podmínkami pro uznání výplaty pojistného plnění.)
  • Pojištění trvalých následků úrazu (trvalým následkem úrazu může být např. ztráta stálého zubu, ale i omezení hybnosti v důsledku úrazu; každý trvalý následek je ohodnocen podle závažnosti a právě stupeň závažnosti ovlivňuje výši plnění. Častým doplňkem tohoto typu pojištění je tzv. progrese, která funguje tak, že zvyšuje základní pojistnou částku podle toho, jak závažný trvalý následek nastal. Např. pokud je sjednaná pojistná částka 1 mil. Kč a ohodnocení trvalého následku 1 % (např. pro zmíněný vyražený zub), obdrží klient od pojišťovny 1 % z 1 mil. Kč, tedy 10 tis. Kč; pokud ale např. v důsledku autonehody bude mít klient závažný trvalý následek ohodnocený na 80 %, vlivem progrese dojde k navýšení pojistné částky třeba i na 4 mil. Kč (záleží na nastavení konkrétního produktu) a pak se plnění vypočítá jako 80 % ze 4 mil. Kč, tedy 3,2 mil. Kč.)
  • Pojištění v případě léčení úrazu (jedná se o klasickou úrazovou pojistku tak, jak si ji většina klientů představuje; pojišťovny obvykle pojistné plnění vypočítávají jedním ze dvou možných způsobů: 1. buď ohodnotí úraz určitým procentem a násobí pojistnou částkou, kterou si klient stanovil ve smlouvě, 2. nebo úrazu přísluší standardní doba léčení (počítaná ve dnech) a násobí se denní dávkou, kterou si klient sjednal. Oba principy jsou velmi podobné. Pojišťovny se liší v ohodnocování jednotlivých úrazů. Podstatné je rovněž soustředit se na minimální dobu léčení (např. obvykle 8 dní). Pokud se úraz léčí kratší dobu, než je minimální doba léčení, pojišťovna plnění nevyplatí. Smyslem tohoto pojištění je pokrýt ušlý příjem po dobu, kdy se dítě léčí po úraze a je nezbytné, aby s ním byl rodič doma nebo platil hlídání. Někdy rodiče vnímají toto pojištění jako tzv. bolestné - tedy jako kompenzaci bolesti, kterou si jejich dítě muselo při úrazu vytrpět. Bolestné však bylo obvyklé ve starších typech pojistek, kdy byly vyjmenované úrazy pevně ohodnoceny jednorázovou částkou. Úrazové pojištění v podobě denní dávky či výpočtu plnění procentem z pojistné částky se jeví jako výhodnější.)
  • Pojištění pro případ pobytu v nemocnici (pobyt dětí v nemocnici v důsledku onemocnění či úrazu patří k poměrně častým situacím zvláště u malých dětí; v takové situaci je běžné, že s dítětem pobývá v nemocnici jeden z rodičů, nejen že se rodině dočasně sníží příjem, ale s pobytem dítěte a jednoho z rodičů v nemocnici bývají spojeny dodatečné výdaje - např. za nadstandardní pokoj; z pojištění hospitalizace pojišťovna vyplácí sjednanou denní dávku za každý den pobytu v nemocnici, některé pojišťovny sjednanou denní dávku zvyšují automaticky na 2násobek v případě, že je s dítětem ubytovaný zákonný zástupce (obvyklou podmínkou pro 2násobné plnění bývá hospitalizace dítěte do 7 let věku a stanovená min. doba pobytu v nemocnici.)
  • Pojištění pro případ úmrtí dítěte (Většina pojišťoven aktuálně nemá v nabídce pojištění pro případ úmrtí dítěte a to z důvodu, že tento typ pojištění rodiče zpravidla nepoptávají. Je ale zcela pochopitelné, že úmrtí dítěte znamená pro celou rodinu velké trauma a obvykle jsou oba rodiče neschopni po delší dobu pracovat. Domníváme se, že tento typ pojištění má svůj smysl, i když rozumíme jeho složitému emocionálnímu rozměru.)
  • Pojištění ošetřování dítěte z důvodu úrazu či nemoci (Smyslem tohoto pojištění je pokrýt náklady spojené s hlídáním nemocného dítěte. Běžně pojišťovny vyplácí plnění od 15. dne nemoci. Je nezbytné doložit rozhodnutí pediatra o nepřetržitém ošetřování dítěte. Některé pojišťovny nevyžadují, aby dítě hlídal zákonný zástupce, může pak o dítě pečovat po dobu nemoci např. babička, sousedka či paní na hlídání.)

 

Co je dobré si při sjednání pojištění pro děti uvědomit?

Pojištění kryje finanční dopad související s nenadálou životní situací při úrazu a nemoci. Děti jsou do svých 20 - 25 let věku finančně závislé na svých rodičích. Pokud tedy chce rodič kvalitně zajistit své děti, měl by mít sám kvalitní životní pojištění a to především pro případ úmrtí a invalidity. Z typicky dětských pojištění znamená velký finanční zásah do rozpočtu rodiny vážná nemoc či úraz, který zanechává trvalé následky. Zároveň tyto dvě složky dětského pojištění patří mezi cenově příznivá pojištění. Například na PČ 1 mil. Kč pro případ vážných onemocnění a 1 mil. Kč pro případ trvalých následků úrazů (s progresivním plněním) zaplatí rodič přibližně 160 Kč měsíčně!!

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter