Informace poskytované v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů

Správce osobních údajů:

Sagitarius – poradenská kancelář, s.r.o., IČ 288 09 998, sídlo Bojanov 141, 538 26 Bojanov, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28552

Společnost je provozovatelem webových portálů www.sagitarius.eu, www.osobnifinancncigps.cz a dalších, na kterých nabízí své produkty a služby, anebo elektronický obsah poskytovaný jinak než na hmotném nosiči. Prostřednictvím této nabídky může náš zákazník, odběratel či návštěvník webu uzavřít smlouvu o koupi produktu či služby, nebo například dohodu o předplatném. (Dále jen „správce“)

Odpovědnou osobu můžete kontaktovat na e-mailové adrese vzdelavani@sagitarius.eu.

Dotčenou osobou je fyzická osoba, která je zákazníkem společnosti Sagitarius – poradenská kancelář, s.r.o., nebo zájemcem o účast na semináři na základě závazné objednávky, anebo osoba, která správci osobních údajů udělila souhlas se zpracováním osobních údajů. (Dále jen „dotčená osoba“)

Správce tímto poskytuje dotčené osobě informace ohledně zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkr. GDPR).

 

Prohlášení:

Jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje dotčené osoby jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

Správce osobních údajů dle článku 13 GDPR plní informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožní dotčené osobě uplatnění plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

Pro splnění následujících účelů, bude správce zpracovávat tyto osobní údaje dotčené osoby:

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy 
  pokud je dotčená osoba naším zákazníkem, zájemcem o účast na semináři, nebo i naším dodavatelem: jméno a příjmení, e-mail a telefon, příp. adresa trvalého bydliště či korespondenční adresa, správce zpracovává tyto osobní údaje nezbytně za účelem plnění smlouvy a ke komunikaci s dotčenou osobou a to po dobu maximálně 2 let od konce obchodního vztahu mezi správcem a dotčenou osobou
 • vedení účetnictví
  pro evidenci daňových dokladů (faktur) a vedení účetnictví správce zpracovává osobní údaje dotčené osoby uvedené v předchozím odstavci a případně i další údaje jako např. obchodní firmu, IČ, sídlo apod. – tyto osobní údaje uchovává po dobu, po kterou mu to předepisuje příslušný zákon (jako je např. zákon o účetnictví, daňové zákony apod.)
 • marketing – zasílání newsletterů
  osobní údaje (e-mail a jméno, event. telefonní číslo) využívá za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li dodavatelem, odběratelem nebo účastníkem kurzu, zákazníkem správce, správce zpracovává osobní údaje z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že Vás zajímají novinky naší společnosti, osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od poslední objednávky. Pokud jste návštěvníkem webových stránek, zasíláme správce newslettery jen na základě dobrovolného souhlasu dotčené osoby a to po dobu 2 let od udělení. V obou případech může dotčená osoba svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografie a videodokumentace
  jedná se o audiovizuální záznamy a fotografie (včetně podobizny a projevů dotčené osoby) pořízené na našich vzdělávacích akcích, seminářích, workshopech aj. podobných akcích: osobní údaje zpracováváme za účelem veřejné či neveřejné komerční propagace naší společnosti a to uveřejněním záznamů na webových stránkách a sociálních sítích (jako např. LinkedIN, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube apod.), tyto osobní údaje si ponechává správce na základě dobrovolného souhlasu dotčené osoby do doby konce promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo pokud správce údajů neuvede jinak. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv během platnosti souhlasu odvolat i bez uvedení důvodu. Takové odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů dotčené osoby, založené na jejím souhlasu, před jeho odvoláním.
 • prohlášení účastníka semináře
  jedná se o dobrovolné prohlášení účastníka semináře, ve kterém prohlašuje, že je seznámený s charakterem příslušného semináře, na kterém mohou být vykonávány dobrovolné aktivity, které účastník semináře provádí na vlastní riziko: osobní údaje uvedené v takovém prohlášení (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum a místo konání příslušného semináře) budou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu správce os. údajů jako je např. zajištění bezpečného průběhu konání semináře, ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele (organizátora) semináře, související s těmito aktivitami, a to po dobu max. 10 let od doby konání semináře
 • hodnocení semináře
  jedná se o dobrovolné vyplnění dotazníků účastníka semináře, ve kterém udělí účastník semináře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jako je např. jméno, příjmení, funkce a obchodní jméno společnosti, ve které účastník semináře působí/pracuje, a své projevy týkající se hodnocení semináře, kterého se zúčastnil: takovéto osobní údaje uvedené v hodnocení semináře budou zpracovány správcem za účelem veřejné či neveřejné komerční propagace obchodní činnosti provozovatele/organizátora semináře (správce) a to formou zveřejnění těchto údajů na webových stránkách správce a na sociálních sítích (jako je Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter apod.). Platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účel uvedený v tomto odstavci je 10 let od udělení souhlasu. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv během platnosti souhlasu odvolat i bez uvedení důvodu. Takové odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů dotčené osoby, založené na jejím souhlasu, před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je povinna poskytnout správci pouze pravdivé, správné a aktuální osobní údaje. A zavazuje se, že vždy poskytne pouze osobní údaje v takové kvalitě.

 

Cookies

Při procházení webových stránek správce zaznamenáváme IP adresu návštěvníka stránek, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout svým zákazníkům ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě dobrovolného souhlasu návštěvníka stánek. Webové stránky správce lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu může každý návštěvník nalézt například na následující adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům dotčené osoby mohou mít přístup i zaměstnanci a spolupracovníci správce pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, dále správce využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí ochránit data a na dané zpracování osobních údajů se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Mailchimp a Google, poskytovatel účetních, IT služeb a služeb daňového poradenství.
Je možné, že kdykoliv v budoucnu využije správce další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Správce prohlašuje, že v takovém případě při výběru takového zpracovatele bude na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jaké musí splňovat sám správce. Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpřístupněné ještě třetím osobám v následujících odůvodněných případech:

 • provozovateli platební brány v případě placení produktu či služby prostřednictvím této platformy
 • společnosti provozující doručovatelskou službu v případě, že bude předmětem smlouvy koupě produktu
 • subjektům, kterým vzniká právo k přístupu ke zpracovávaným osobním údajům ze zákona
 • zprostředkovatelům správce, pokud je pověří správce ke zprostředkování určité služby dotčené osobě
 • právnímu zástupci správce v případě sporu mezi správcem a dotčenou osobu

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Práva dotčené osoby v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má dotčená osoba řadu práv. Pro využití svých práv může dotčená osoba kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy vzdelavani@sagitarius.eu. Dotčená osoba má právo na informace, které je plněno již tímto textem se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup k osobním údajům může dotčená osoba správce kdykoli vyzvat k sdělení, jaké osobní údaje zpracovává a proč. Správce se k takové výzvě vyjádří do 30 dní.
Dotčená osoba má právo na doplnění a změnu osobních údajů v případě změny či neaktuálnosti osobních údajů.
Dotčená osoba má právo na omezení zpracování, pokud se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, nebo se domnívá, že zpracování je nezákonné, ale nechce všechny údaje smazat nebo pokud vznesla námitku proti zpracování. Dotčená osoba může omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účel zpracování. (To lze provést např. odhlášením ze zasílání newsletterů, čímž omezí účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Další práva dotčené osoby

 • právo na předání osobních údajů jiné osobě: ve lhůtě 90 dní od podaní požadavku na předání osobních údajů jiné osobě předá správce osobní údaje dotčené osoby další osobě přesně dle požadavku dotčené osoby, osobní údaje budou předány strojově zpracované
 • právo na výmaz: dotčená osoba má právo na výmaz osobních údajů v případě, že dotčená osoba využije tohoto práva a oznámí své rozhodnutí prostřednictvím uvedené e-mailové adresy správci, vymaže správce všechny osobní údaje ze svého systému i ze systému dalších zpracovatelů a to ve lhůtě 90 dní. Výmaz se bude týkat všech osobních údajů, které nejsou vázány na zpracování a uchování jiným zákonem (např. uchování účetních/daňových dokladů apod.). O provedení výmazu bude správce dotčenou osobu informovat e-mailem.
 • právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: v případě, že se dotčená osoba rozhodne podat stížnost na správce na způsob zpracování osobních údajů, může tak učinit u Úřadu na ochranu osobních údajů. Správce však preferuje, pokud dotčená osoba nejprve informuje správce, aby své případné pochybení mohl včas napravit. Vlastním zájmem správce je nakládat s osobními údaji dotčené osoby v souladu se zákonnými normami a nařízeními.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Správce zasílá e-maily s obchodními sděleními, inspirativními informacemi, články či produkty a službami na základě svého oprávněného zájmu svým zákazníkům. V případě, že správce zasílá takové e-maily osobám, které ještě nejsou zákazníky správce, dělá tak na základě dobrovolného souhlasu.
V obou případech může dotčená osoba ukončit odběr těchto e-mailů prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Prohlášení o mlčenlivosti

Správce prohlašuje, že jeho zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje dotčených osob, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem. Bez dobrovolného souhlasu dotčené osoby  nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter