Obchodní podmínky spol. Sagitarius – poradenská kancelář, s.r.o.

Všeobecná ustanovení:

(1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a objednavatele ze smlouvy uzavřené na dálku.

 

(2) Prodávajícím je obchodní společnost Sagitarius – poradenská kancelář, s.r.o., IČ 288 09 998, sídlo Bojanov 141, 538 26 Bojanov, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28552.

Prodávající je provozovatelem webových portálů www.sagitarius.eu, www.osobnifinancncigps.cz a dalších, na kterých nabízí své produkty a služby, anebo elektronický obsah poskytovaný jinak než na hmotném nosiči. Prostřednictvím této nabídky může náš zákazník, odběratel či návštěvník webu uzavřít smlouvu o koupi produktu či služby, nebo například dohodu o předplatném. (Dále jen „webový portál prodávajícího“)

Prodávajícího je možné kontaktovat na e-mailové adrese vzdelavani@sagitarius.eu.

 

(3) Objednavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která řádně a úplně vyplnila a doručila prodávajícímu závaznou objednávku služeb prodávajícího, a to prostřednictvím webového portálu prodávajícího.

 

(4) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní aktivity, podnikatelské činnosti, zaměstnání ani povolání.

 

(5) Elektronický obsah je druh služby nabízený prodávajícím ve formě přístupu k videím, článkům a dalšímu obsahu, zveřejněnému ve zpoplatněné sekci webového portálu prodávajícího, nebo zaslaný objednavateli elektronickou formou na jiném než hmotném nosiči. Jedná se např. o odkaz na stažení videa, záznam přednášky ve formě audio či video apod.

 

(6) Akce je interaktivní setkání organizované prodávajícím s fyzickou účastí osoby, která je uvedena v závazné objednávce akce (dále jen „účastník akce“). Akce má podobu semináře, workshopu, přednášky, setkání více účastníků akce na předem definované téma.

 

(7) Webinář je interaktivní vysílání organizované prodávajícím prostřednictvím elektronické formy komunikace, tedy bez fyzické účasti osoby uvedené v závazné objednávce (dále jen „účastník webináře“). Webinář má obvykle formu přednášky či semináře.

 

(8) Služba je poskytnutí práva na vstup účastníkovi na akci včetně poskytnutí plnění spojených s účastí na akci a to podle závazné objednávky, anebo poskytnutí práva přístupu účastníkovi webináře prodávajícím určeného komunikačního kanálu na vybraný webinář. Cena služby je uvedena v Kč.

 

(9) Závazná objednávka je řádně a v potřebném rozsahu vyplněný a prodávajícímu doručený listinný či elektronický formulář obsahující informace o objednateli, označení zakoupené akce či webináře či služby a případně informace o účastníkovi akce/webináře. Závazná objednávka představuje závazný projev vůle objednatele uzavřít smluvní vztah s prodávajícím. Závazná objednávka se považuje za doručenou:

a) v den, kdy prodávající (příp. jím pověřená osob) převezme závaznou objednávku v listinné podobě

b) v okamžik, kdy objednavatel potvrdí odeslání závazné objednávky ve formě elektronického formuláře na webovém portálu prodávajícího stisknutím tlačítka „odeslat“ či „závazně objednat“

 

Podmínky účasti na akci, odstoupení od smlouvy

(10) Organizační pokyny: přesný čas konání akce či webináře, harmonogram a potřebné informace obdrží objednavatel nejpozději 24 h před konáním akce/webináře. Prodávající si vyhrazuje právo měnit organizační pokyny a program akce/webináře. Účastník akce/webináře se zavazuje dodržovat organizační pokyny prodávajícího.

 

(11) Ochrana autorských práv: objednavatel, účastník akce a účastník webináře bere na vědomí, že služba, která je předmětem smluvní vztahu mezi prodávajícím a objednavatelem, je předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, a proto je povinen dodržovat ochranu autorských práv prodávajícího, zdržet se jakékoliv aktivity, kterou by zasáhl do těchto práv, a to především vyhotovením jakýchkoliv kopií. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ochrana autorských práv se vztahuje i na všechny poskytnuté výukové pomůcky a materiály (např. manuály, podklady ke skupinovým cvičením apod.). Objednavatel bere na vědomí a zároveň je povinen obeznámit účastníka akce s ustanovením tohoto bodu OP.

 

(12) Úhrada služby: objednavatel se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu služby v plné výši a to ve smluvené lhůtě. V případě závazné objednávky akce či webináře je touto lhůtou 72 h od okamžiku odeslání závazné objednávky. Služba je uhrazená v okamžik připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího se správně vyplněným variabilním symbolem (dále jen „VS“) dle zaslaných platebních pokynů.

 

(13) Objednavatel může odstoupit od smlouvy, pokud doručí prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy v listinné podobě, a to v souladu s následujícími podmínkami stornopoplatků:

a) v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 1 (jeden) měsíc před konáním akce/webináře náleží prodávajícímu stornopoplatek ve výši 50 % ceny za objednanou službu

b) v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než 1 (jeden) měsíc, ale zároveň delší než 14 (čtrnáct) dní před konáním akce/webináře náleží prodávajícímu stornopoplatek ve výši 75 % ceny za objednanou službu

c) v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než 14 (čtrnáct) dní před konáním akce/webináře náleží prodávajícímu stornopoplatek ve výši 100 % ceny za objednanou službu

 

(14) Prodávající upozorňuje objednavatele, který je spotřebitelem, a objednavatel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá právo odstoupit od smlouvy o koupě služby ve smyslu ustanovení upraveném v písm. j) občanského zákoníku ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy bez udání důvodu, neboť se jedná o službu související s činností v rámci volného času, kterou se prodávající zavazuje poskytnout objednavateli v dohodnutém čase.

 

(15) Akce s garancí vrácení peněz: prodávající poskytuje na vybrané akce garanci vrácení peněz, která má následující podmínky:

(a) akce je označena na webovém portálu prodávajícího jako „Akce s garancí vrácení peněz“

(b) účastník akce nejpozději do 12 h od konání akce doručí prodávajícímu zpětnou vazbu na e-mailovou adresu vzdelavani@sagitarius.eu, kde uvede svůj osobní důvod nespokojenosti s kvalitou akce

(c) účastník akce je povinen zaslat e-mail z e-mailové adresy registrované na závazné objednávce

(d) prodávající se zavazuje do 7 pracovních dní od doručení e-mailu dle bodu (b) vrátit objednavateli cenu za akci sníženou o nezbytné výdaje, které činí 20 % z ceny akce

(e) akce s garancí vrácení peněz je určena pouze pro objednavatele a účastníky, kteří jsou spotřebiteli

 

(16) Podmínky účasti na akci v souvislosti se zpracováním osobních údajů: objednavatel je vyplněním závazné přihlášky prohlašuje, že seznámil účastníka akce s informacemi o zpracováním osobních údajů, zveřejněných na webovém portálu prodávajícího, a že účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito informacemi; prodávající v této souvislosti upozorňuje vysloveně na skutečnost, že v průběhu akce může být vyhotovovaný audiovizuální záznam, který v reálném či v pozdějším čase je šířený prostřednictvím služeb internetu. V případě, že by před konáním či v průběhu konání akce účastník akce projevil svůj nesouhlas dle tohoto bodu, je prodávající oprávněn odepřít objednavateli poskytnutí služby, tzn. že je prodávající oprávněn odepřít účastníkovi akce vstup na akci, resp. požadovat po účastníkovi akce, aby akci opustil, a to i v případě, kdy účastník akce nesouhlasí i pouze jen s vyhotovením audiovizuálního záznamu. V takové situaci nemá objednavatel vzhledem k tomu, že nezajistil souhlas účastníka akce se zpracování osobních údajů, nárok na vrácení ceny služby.

Účastník akce, pokud je zároveň objednavatelem, bere na vědomí, že vyplněním závazné přihlášky na semináři uděluje prodávajícímu souhlas s vyhotovením audiovizuálního záznamu z akce, na kterém může být zachycena jeho podobizna a/nebo projevy osobní povahy a zároveň uděluje prodávajícímu souhlas s použitím tohoto audiovizuálního záznamu pro komerční účely.

Podrobně se o způsobu zpracování osobních údajů dočte účastník akce a objednavatel v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webovém portálu prodávajícího. Závaznou přihláškou objednavatel potvrzuje, že se s těmito informacemi  seznámil a že s nimi souhlasí.

 

(17) Podmínky uhrazení akce: Objednavatel bere na vědomí, že je povinen uhradit včas objednanou službu. V případě objednávky akce je povinen provést úhradu ceny služby nejpozději do 3 pracovních dní od odeslání závazné objednávky. Za okamžik uhrazení akce se považuje den připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího a to se správně uvedeným VS. Pokud objednavatel neuhradí akci včas dle podmínek tohoto bodu, má prodávající právo odstoupit od smlouvy, a to i bez předchozího upozornění. V takovém případě oznámí odstoupení od smlouvy a zrušení závazné objednávky prodávající objednavateli prostřednictvím e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu vyplněnou v závazné objednávce. Pokud by po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího dle tohoto bodu byla objednavatelem dodatečně uhrazena cena služby, prodávající se zavazuje prostředky vrátit na bankovní účet, ze kterého byly prostředky připsány. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nedojde ze strany prodávajícího k odstoupení od smlouvy, má se za to, že i služba uhrazená po stanovené lhůtě se považuje za uhrazenou a v takovém případě se zavazuje prodávající, že od smlouvy neodstoupí z důvodu včas neuhrazené služby.

 

(18) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy o koupě služby. Důvody a podmínky odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího jsou:

(a) objednavatel neuhradí včas cenu služby (prodávající dle bodu 17 musí odstoupit od smlouvy před úhradou služby)

(b) pokud nejpozději 3 dny před konáním akce či webináře není naplněn minimální počet účastníků

(c) objednavatel poruší ustanovení těchto OP

(d) v případě objektivní nemožnosti uskutečnění akce či webináře

V případě odstoupení od smlouvy o koupě služby ze strany prodávajícího z výše uvedených důvodů vrátí prodávající bez zbytečného odkladu objednavateli uhrazenou cenu služby v plné výši.

 

Závěrečná ustanovení

(19) Komunikace mezi objednavatelem a prodávajícím je vykonávána prioritně formou e-mailové komunikace s tím, že se ze strany prodávajícího využívá e-mailovou adresa vzdelavani@sagitarius.eu a ze strany objednavatele e-mailová adresa vyplněná v závazné přihlášce. E-mail se považuje za doručený v případě, že na něj protistrana odpoví, případně, pokud odesílatel e-mail disponuje potvrzením o doručení e-mailu protistraně. V případě, kdy tyto VOP či zákonný předpis vyžadují vysloveně jinou formu komunikace, bude uplatněna forma komunikace právě dle ustanovení OP či dle zákonné normy.

 

(20) V případě, kdy se stane některé z ustanovení těchto OP neplatným či nevykonatelným a je oddělitelné od ostatních ustanovení OP, nemá takováto neplatnost či nevykonatelnost některého z ustanovení OP vliv na platnost a vykonatelnost všech ostatních ustanovení OP.

 

(21) Prodávající je oprávněn v závislosti na změnách právních předpisů a své obchodní politiky jednostranně změnit tyto OP, pokud příslušný zákon nestanoví jinak. Tuto změnu zveřejní prodávající na svém webovém portálu a zároveň uvede, kdy změna OP vstoupila v účinnost. Účinnost změny obchodních podmínek může nastat nejdříve 7 (sedm) dní po jejich zveřejnění na webovém portálu prodávajícího. Obchodní podmínky v aktuálním znění se vztahují i na smluvní vztahy prodávajícího a objednavatele, které vznikly ještě před účinností obchodních podmínek. Informace poskytnuté objednavateli v postavení spotřebitele mohou být v souladu s § 1822 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mohou v případě smluvních vztahů uzavřených před účinností změny obchodních podmínek jen s výslovným souhlasem objednavatele.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 4. 2019.

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter